Regulamin wydarzenia „UpSkill by Akademia Zwinności” zwany dalej „Regulaminem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji wydarzenia „UpSkill by Akademia Zwinności”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, organizowanego w dniu 5 lipca 2024 i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 2. Wydarzenie organizowany jest w Warszawie na terenie Air Hotel, Aleja Krakowska 42. Miejsce Wydarzenia zwane jest dalej „Lokalizacją”.
 3. Oficjalną stroną internetową Wydarzenia (zwaną dalej „Stroną”) jest https://www.akademiazwinnosci.pl/upskill, na której znajdują się informacje o miejscu, terminie oraz harmonogramie wydarzenia. 
 4. Niniejszy regulamin został zamieszczony na Stronie. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na Stronie Wydarzenia.
 5. Organizatorem Wydarzenia jest Studio P Paweł Kałkus z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, pod adresem Stepowa 3a/1, 05-502 Wólka Kozodawska, NIP: 1230998681
 6. Celem Wydarzenia jest promocja i integracja środowiska osób zainteresowanych zwinnymi metodami zarządzania oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie lokalnych społeczności w Polsce.

II. Zasady Wydarzenia

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja Uczestnika, poprzez formularz internetowy dostępny na Stronie. Rejestracja trwa do końca dnia 05.07.2024  lub do wyczerpania dostępnej ilości biletów (liczba miejsc ograniczona). Udział w Wydarzeniu (zgłoszenie uczestnika w procesie rejestracji) jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz dokonaniem opłaty za bilet.
 3. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie swoich danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celach niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Wydarzenia przez Studio P Paweł Kałkus z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, pod adresem Stepowa 3a/1, 05-502 Wólka Kozodawska, NIP: 1230998681, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem/Zostałam pouczony o dobrowolności podania danych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz o prawie do dostępu do treści swoich danych i ich korekty. Jednocześnie informujemy, że administratorem danych Uczestników jest Organizator.
  2. Rozpowszechnienie przez Organizatorów lub upoważnione przez niego podmioty wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach przeprowadzenia Wydarzenia, w sposób, w zakresie i w czasie wybranym przez Organizatorów.
 4. Dokonując zgłoszenia do Wydarzenia każdy Uczestnik oświadcza, że:
  1. Dobrowolnie przystępuje do udziału w Wydarzeniu,
  2. Zapoznał się i zaakceptował regulamin w całości,
  3. Prawidłowo zgłoszony Uczestnik podlega rejestracji przez Organizatorów w drodze wpisu na prowadzoną przez niego listę Uczestników.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości podczas rejestracji swojej obecności (udziału) w Wydarzeniu.
 6. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i odpłatny zgodnie z aktualną ceną biletu podaną na Stronie, zgodnie z dostępnością. W ramach zakupu biletu Uczestnicy otrzymują udział w Wydarzeniu, wodę, herbatę lub kawę w trakcie Wydarzenia. Organizatorzy nie pokrywają i nie zwracają kosztów udziału w Wydarzeniu, ani kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 7. Organizatorzy zapewniają miejsce do przeprowadzenia Wydarzenia.
 8. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniu.
 9. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się na terenie Lokalizacji:
  1. Wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych, materiałów pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników Wydarzenia;
  2. Wnoszenie szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne;
  3. Wnoszenie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na terenie Lokalizacji pod ich wpływem;
  4. Używanie otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie Lokalizacji oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  5. Używanie sprzętu przeciwpożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem;
  6. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Lokalizacji w stanie nietrzeźwym;
  7. Wprowadzania osób trzecich, towarzyszących;
  8. Wprowadzania zwierząt na teren Lokalizacji.

III. Oceny, Nagrody

 1. Konkurs organizowany jest przez Studio P Paweł Kałkus z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, pod adresem Stepowa 3a/1, 05-502 Wólka Kozodawska, NIP: 1230998681, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywa się na platformie społecznościowej LinkedIn.
 3. Konkurs trwa od 05.07.2024 do godziny 21:00 tego samego dnia
 4. Rozwiązania stworzone w ramach Konkursu będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 5. Ocena zdjęć i opisów będzie dokonywana według następujących kryteriów:
  1. Kreatywność i oryginalność opisu
  2. Jakość i estetyka zdjęcia
  3. Zgodność z tematyką i hashtagiem #upskill
 6. Nagrodą główną w Konkursie jest darmowa wejściówka na szkolenie Techniczny Scrum Master.
 7. Nagroda zostanie przyznana najciekawszemu opisowi zdjęcia według decyzji komisji konkursowej.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Wydarzenia oraz na profilach społecznościowych Organizatora w dniu 05.07.2024.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych Zwycięzcy na Stronie Wydarzenia oraz profilach social mediów.
 10. Organizator zapewnia dla każdego uczestnika Wydarzenia dostęp do platformy szkoleniowej PERCIPIO SkillSoft Polska przez dwa miesiące po wydarzeniu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie naruszenia regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Wydarzenia i koniecznością opuszczenia terenu Lokalizacji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.
 3. Organizatorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Wydarzenia lub jego odwołania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu:
  1. realizacji Wydarzenia, w tym wręczenia nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
  2. promocji Wydarzenia.
 5. Każdy Uczestnik Wydarzenia posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Wszelkie spory na tle niniejszego Wydarzenia rozstrzygać będą Organizatorzy. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie.
 8. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz u Organizatorów podczas trwania Wydarzenia.
 9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wydarzenia „UpSkill by Akademia Zwinności”.
 10. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu. Interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Organizatorów Wydarzenia.
 11. Pytania związane z Wydarzeniem należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@akademiazwinnosci.pl 
 12. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia bądź zmian w harmonogramie wynikających z przyczyn niezależnych.