Regulamin

1. Definicje

Firma szkoleniowa – Firma Studio P Paweł Kałkus z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, pod adresem Stepowa 3a/1, 05-502 Wólka Kozodawska, NIP: 1230998681, reprezentowana przez Pawła Kałkusa.

Dane kontaktowe:

Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/inny przedsiębiorca chcąca skorzystać, bądź już korzystająca, zarówno z produktów i usług w postaci szkoleń, jak i materiałów edukacyjnych, treści, czy też innych materiałów/publikacji dostarczanych przez Firmę szkoleniową.

Uczestnik – Odbiorca usługi, osoba uczestnicząca w szkoleniach, zgłoszona samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana z ramienia osób prawnych/instytucji państwowych/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej/innego przedsiębiorcy.

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Firmą szkoleniową umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Siła wyższa – Zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, a może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić świadczenie usług.

Usługa – Usługa szkoleniowa lub inna usługa realizowana przez Firmę szkoleniową na rzecz Zamawiającego/Uczestnika.

Umowa – Umowa o szkolenie, doradztwo lub mająca inny przedmiot zawierana pomiędzy Firmą szkoleniową a Zamawiającym.

Płatności za pomocą Przelewy24:

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Warunki udziału w szkoleniach

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w szkoleniach.
 2. Zarówno Zamawiający jak i Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin oraz zobowiązują się przestrzegać warunków świadczenia Usług określonych przez Firmę szkoleniową w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Wynagrodzenie za Usługi

 1. Wysokość wynagrodzenia za szkolenie, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami Usług zawartymi na stronie https://www.akademiazwinnosci.pl/.
 2. Cena szkolenia otwartego uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, a w przypadku szkoleń stacjonarnych także koszty wynajmu sali szkoleniowej, obiady oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

4. Warunki płatności za Usługę i jej realizacji

 1. W przypadku standardowych Usług z oferty Firmy szkoleniowej możliwe są następujące opcje płatności:
  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej → przedpłata zrealizowana na co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Usługi, na podstawie przesłanej przez Firmę szkoleniową PRO formy.
  • Osoby prawne, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również inni przedsiębiorcy, zarejestrowani na terenie UE(Unii Europejskiej) → po Usłudze, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Firmy szkoleniowej lub w inny sposób uzgodniony z Firmą szkoleniową, zachowując niezbędność akceptacji przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku płatności opisanych w pkt b powyżej jest ona realizowana w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Ten tryb płatności wymaga kontaktu z Firmą szkoleniową. Jakiekolwiek zmiany w zakresie sposobu i terminu płatności wymagają ustaleń indywidualnych z Firmą szkoleniową.
  • Osoby prawne, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również inni przedsiębiorcy, zarejestrowani poza UE (Unią Europejską) → przedpłata zrealizowana w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rejestracji na Usługę, na podstawie przesłanej przez Firmę szkoleniową PRO formy. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze. W przypadku anulowania Usługi przez Firmę szkoleniową, środki zostaną zwrócone na konto Zamawiającego, z którego dokonano przelewu w terminie do 5 dni roboczych od daty anulowania Usługi.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących i ich duplikatów drogą elektroniczną, na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu lub w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu email, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Firmę szkoleniową w formie elektronicznej na adres email dostępny na stronie internetowej.
 3. Firma szkoleniowa ma prawo odmówić Uczestnikowi, który zobowiązany był do uiszczenia przedpłaty, udziału w szkoleniu w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Firmie szkoleniowej.
 4. Po zaksięgowaniu płatności Firma szkoleniowa ma 12 miesięcy na realizację usługi. Dokładny termin realizacji usługi w ciągu tych 12 miesięcy wskazuje Uczestnik poprzez wybranie odpowiadającego mu terminu szkolenia/szkoleń.

5. Rezerwacje Usługi

 1. Wszelkie rezerwacje powinny być realizowane poprzez formularze zgłoszeniowe udostępnione przez Firmę szkoleniową: elektroniczne na stronie internetowej Firmy szkoleniowej, poprzez formularz przesłany na wskazany przez Zamawiającego adres email lub tradycyjne (w formie pisemnej) lub poprzez opcję „Podaję dane do faktury Pro-forma dla mojej firmy”. Rezerwację potwierdzamy po opłaceniu Pro-formy.
 2. Rezerwacja Usługi w jakikolwiek inny sposób wymaga indywidualnych ustaleń z Ośrodkiem szkoleniowym.
 3. Każda rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zaplanowaną datą Usługi. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z Firmą szkoleniową.
 4. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Firmę szkoleniową nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest przez pracownika Firmy szkoleniowej drogą poczty elektronicznej i w przypadku szkoleń otwartych zależne jest od dostępności miejsc. W przypadku braku miejsc Firma szkoleniowa zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesłane przez pracownika Firmy szkoleniowej drogą poczty elektronicznej jest prawnie wiążące dla Zamawiającego i oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Firmą szkoleniową co skutkuje obowiązkiem zapłaty. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Firma szkoleniowa nie wymaga żadnej dodatkowej zgody czy potwierdzenia od Zamawiającego celem procesowania rozliczenia i realizacji Usługi.
 6. Finalne potwierdzenie realizacji Usługi przez Firmę szkoleniową (wraz z wysłaniem informacji organizacyjnych) lub anulowanie, bądź informacja o zmianie terminu realizacji Usługi (np. w wyniku nie zebrania minimalnej grupy) następuje drogą elektroniczną najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia Usługi.
 7. Zamawiającemu przysługuje możliwość anulacji lub przeniesienia udziału w usłudze na inny termin zgodnie z warunkami anulacji i przeniesienia udziału opisanymi w dalszej części regulaminu.
 8. Zamawiający oświadcza, iż osoby podpisujące i przesyłające formularze zostały upoważnione do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego i akceptacji niniejszego regulaminu.

6. Anulowanie lub zmiana Usługi

 1. Zamawiającemu nie będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Usługi, tj. jej anulowania lub zmiany zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
 2. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w Usłudze w terminie krótszym niż 12 dni roboczych przed rozpoczęciem Usługi, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny Usługi. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty (100%) Usługi.
 3. Firma szkoleniowa zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji lub odwołania Usługi. W przypadku szkolenia otwartego, gdy liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji, Firma szkoleniowa zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub całkowitego anulowania realizacji.
 4. Zmiana terminu lub anulowanie uczestnictwa w Usłudze przez Zamawiającego lub Uczestnika możliwa jest bezkosztowo w terminie do 12 dni roboczych przed realizacją Usługi, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy opisane powyżej w punkcie 2 tego paragrafu.
 5. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty z przyczyn Siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Firma szkoleniowa nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.
 6. Nieobecność Zamawiającego/Uczestnika w trakcie świadczenia Usługi nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Firmie szkoleniowej, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu uprzednio uiszczonego wynagrodzenia.

7. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Konsument zawierający Umowę o świadczenie Usługi na mniej niż 14 dni przed dniem szkolenia/realizacji Usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, po wyraźnym żądaniu przez niego wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia wynikającej z zapisów paragrafu 6.
 4. Bieg 14-dniowego terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie do Firmy szkoleniowej oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres email dostępny na stronie. Firma szkoleniowa niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Organizacja Usług zdalnych (online)

 1. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować minimalne wymagania techniczne, umożliwiające realizację Usług zdalnych dla Uczestników, przed dokonaniem formalnego zamówienia Usługi. Minimalne wymagania techniczne:
  • Komputer lub zestaw ze stacją dokującą, który umożliwia sprawną pracę na ekranie z przekątną min 15’ cali (rekomendujemy rozdzielczość Full HD 1920×1080 i wyższe).
  • Zaktualizowana najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera.
  • Gotowość na czynny udział z włączoną kamerą internetową.
  • Zewnętrze słuchawki z mikrofonem, bardzo zależy nam aby uniknąć pogłosu i sprzężenia.
  • Realne (nie tylko deklaratywne) 10 Mb/s (Megabitów / sekundę) przepustowości połączenia internetowego, najlepiej zweryfikowane przez usługę https://www.speedtest.pl/.
  • Dla narzędzi do komunikacji Zoom oraz Google Meet nie jest potrzebne posiadanie konta, wymagane jest jednak przetestowanie audio/wideo poprzez linki odpowiednio rozmowa testowa Zoom oraz ustawienia Google Meet (zębatka w prawym górnym rogu ekranu).
  • W przypadku platform do współpracy zdalnej:
   • Mural i Miro – W trakcie sesji zdalnej uczestnicy otrzymają link do dołączenia jako gościnny edytor (link anonimowy bez rejestracji). Platformy te generują losowe identyfikatory, dlatego po dołączeniu do platformy wymagane będzie dodanie w ramach awatara swojego imienia i nazwiska, celem jednoznacznej identyfikacji uczestnika.
   • Google Drawings – Posiadanie Konta Google w celu identyfikacji osoby korzystającej z narzędzi i platformy do współpracy zdalnej, niezależnie czy będzie to konto w pakiecie biznesowym (płatnym) czy darmowe konto Google. Posiadanie poczty GMail (nawet darmowej) tożsame jest z posiadaniem konta Google.
 2. W przypadku wystąpienia usterek technicznych, które znacząco utrudniają udział w Usłudze danego uczestnika i niemożliwości ich usunięcia przed lub na początku realizacji Usługi, Firma szkoleniowa w osobie trenera prowadzącego Usługę ma prawo usunąć uczestnika z sesji i przenieść na inny dostępny termin realizacji.
 3. Przeniesienie udziału na inny termin realizacji, wynikające z usterek technicznych, nie zwalnia Zamawiającego z dokonania pełnej opłaty za Usługę.
 4. Nowy termin realizacji Zamawiający uzgadnia z Firmą szkoleniową drogą telefoniczną lub mailową.

9. Warunki reklamacji

 1. Zakłada się, że Usługa odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzona według ustalonego planu. W wypadku, gdy Zamawiający/Uczestnik zauważy nieprawidłowości ze strony trenera w czasie Usługi, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Firmy szkoleniowej. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość email. Trener może zmienić plan zajęć oraz tok świadczenia Usługi na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na taką zmianę.
 2. Jeśli w wyniku powyższych działań zakres i jakość Usługi nie odpowiada Zamawiającemu, zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dni roboczych po ostatnim dniu realizacji szkolenia.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mailowy kontakt@akademiazwinnosci.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawieraćnastępujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • telefon i adres email,
  • nazwa firmy,
  • osoba zamawiająca,
  • nazwa usługi,
  • termin i miejsce wykonania usługi,
  • szczegółowy opis reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. O decyzji osoby zgłaszające informowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli analiza reklamacji lub postępowanie reklamacyjne potwierdzi, że wcześniej ustalone warunki Umowy bądź zamówienia zawarte z Zamawiającym nie zostały dotrzymane, reklamacja zostaje uznana. W takim przypadku wartość wszelkich roszczeń nie może przewyższać wartości zamówienia, którego dotyczyła reklamacja.

10. Odpowiedzialność Firmy szkoleniowej

 1. Firma szkoleniowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług.
 2. Firma szkoleniowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w miejscu prowadzenia Usługi, bądź jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w Usłudze i korzystaniu z Usług Firmy szkoleniowej w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opieki. Zamawiający i/lub Uczestnik potwierdza, iż ma świadomość tego, że nawet jeśli trenerzy i pracownicy oferują opiekę nad tymi rzeczami w czasie przerw, nie mają oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów oraz zapobieżenia stratom, które mogą wystąpić.

11. Odpowiedzialność zamawiającego

 1. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane, będące odbiorcami (Uczestnikami) Usługi.
 2. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich Usług prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie). Uczestnicy Usługi ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich szkód powstałych w miejscu świadczenia Usługi – w tym w szczególności, ale nie wyłącznie takich jak: uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń i ich wyposażenia.

12. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Firmy szkoleniowej lub partnerów współpracujących (na warunkach osobnych umów współpracy partnerskiej). Wszelkie materiały akredytowane są własnością danego ciała akredytacyjnego i używane na zasadach licencji oraz umów bezpośrednio lub pośrednio ustanowionych z Firmą szkoleniową.
 2. Firma szkoleniowa zachowuje wszelkie prawa autorskie do materiałów autorskich dostarczonych w trakcie świadczenia Usług. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości innym podmiotom jest zabronione.
 3. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Firmę szkoleniową. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych Usług na rzecz innych podmiotów lub swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej na mocy osobnej Umowy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem niebędącym Konsumentem a Firmą szkoleniową wynikające z Umowy i regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie braku takiego rozwiązania, przez sąd właściwy dla siedziby Firmy szkoleniowej.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem będącym Konsumentem a Firmą szkoleniową wynikające z Umowy i regulaminu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do procedur obowiązujących w tym sądzie znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.